‘Leg biomassacentrale stil tot aan ammoniaknormering is voldaan’

Biomassacentrale Zaandam

ZAANSTAD – De gemeenteraad is onvolledig voorgelicht over de uitstootmetingen van de  biomassacentrale van Bio Forte Zaanstad. Tot die conclusie komt de raadsfractie van Democratisch Zaanstad. Onlangs heeft het college Bureau Blauw BV onderzoek laten doen naar biomassacentrale. Volgens B&W zijn de resultaten positief. Democratisch Zaanstad heeft de resultaten van het onderzoek besproken met Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Vollenbroek constateert dat het onderzoek van Bureau Blauw en EML op z’n minst onvolledig is en dat er alleen getoetst is aan de hand van de omgevingsvergunning en niet aan de veel strengere natuurvergunning. Vollenbroek heeft inmiddels een aantal verzoeken ingediend bij het Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), waaronder een om de biomassacentrale stil te leggen.

Ammoniak

Vollenbroek constateert dat metingen die door EML in opdracht van Bio Forte BV zijn uitgevoerd van te voren BV werden aangekondigd. Hij twijfelt of de metingen representatief waren.

Johan Vollenbroek Mobilisation for the Environment (foto: NPO Radio)

“Het betreft ruim van te voren aangekondigde metingen (…). Er worden geen procesomstandigheden (belasting, oventemperatuur?) gerapporteerd noch is bekend wat er gestookt werd”, schrijft Vollenbroek. Hij stelt dat dit in strijd is met het Activiteitenbesluit/Activeitenregeling. Daarin wordt namelijk voorgeschreven dat onder representatieve omstandigheden moet worden gemeten. “Cruciale condities dienen te worden gerapporteerd. Kennelijk heeft EML van Bioforte geen opdracht gehad om ook ammoniak te meten.” Vollenbroek concludeert dan ook dat het rapport van EML ‘op te veel cruciale punten ernstig tekort schiet.’.

Natuurvergunning

Er zijn ook rookgasmetingen verricht door Advies & Ingenieursbureau TAUW. Volgens hun rapport zou de gemeten ammoniakconcentratie ruim onder de emissiegrenswaarde liggen (30 mg/m3). Vollenbroek van MOB stelt dat TAUW er kennelijk niet van op de hoogte is dat de ammoniaknormering uit de natuurvergunning bepalend is.

TAUW meldt in het rapport dat in overleg met de opdrachtgever (Bio Forte) de rookgassen over de rookgascondensor werden geleid tijdens de metingen van zuurstof-, NOx-, SO2-, totaalstof- en ammoniakmetingen. Een afwijking van het meetplan stelt TAUW, maar waarom hiertoe werd besloten blijft onduidelijk. Vollenbroek: “Kennelijk kan de rookgascondensor worden gebypasst. Procesomstandigheden?”

Er staat überhaupt een vet vraagteken achter de productieomstandigheden bij de metingen. Ketels zouden op 60% van de maximale belasting hebben gedraaid. Wat er werd verstookt is onduidelijk. Er zijn gegevens over belasting, oventemperatuur en dergelijke cruciale zaken. “De ammoniakmetingen zijn onjuist en dienen te worden herhaald bij vollast procesomstandigheden”, stelt Johan Vollenbroek.

Stilleggen

Volgens Vollenbroek is er sprake van een 16-voudige overschrijding van de maximaal vergunde ammoniakvracht. Deze is bij de metingen onderschat. Op grond hiervan verzoekt Vollenbroek over te gaan tot handhaving en de installatie stil te leggen totdat wel aan de ammoniaknormering van de natuurvergunning wordt voldaan. Hij stelt verder dat de ammoniak- en NOX-metingen herhaald moeten worden onder representatieve procesomstandigheden, zoals die zijn voorgeschreven onder anderen in het Activiteitenbesluit/Activiteitenregeling.

Continue monitoring nodig

Volgens Vollenbroek is ‘er geen enkele ‘zekerheid’ dat op jaarbasis binnen de vergunde vrachten van de natuurvergunning wordt gebleven.’ Er is ook geen zekerheid dat negatieve effecten kunnen worden uitgesloten. “De installatie dient daarom te worden voorzien van continue registrerende monitoring van NOx- en ammoniakemissies met automatische vrachtberekening,” vindt Vollenbroek. Hij dient een verzoek in om dit aanvullend voor te schrijven.

Zaanstad

In een vandaag verschenen persbericht stelt Zaanstad dat “de biomassacentrale van Bio Forte voldoet aan de normen die gesteld zijn voor de uitstoot. Dit is de uitkomst van de uitstootmetingen die Buro Blauw in opdracht van gemeente Zaanstad heeft gedaan bij de centrale van Bio Forte aan de Pascalstraat in Zaandam. De metingen vonden plaats op verzoek van de Zaanse gemeenteraad die een onafhankelijk onderzoek wilde naar de uitstoot van de biomassacentrale. Met dit onderzoek is de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SO2), totaal stof en ammoniak (NH3) gemeten.”

Promotievideo

Zaanstad heeft een promotievideo gepubliceerd rond de centrale van Bio Forte BV. Daarin stelt een Milieu-inspecteur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied dat de centrale aan alle emissienormen voldoet. Het moge duidelijk zijn dat Vollenbroek’s MOB het met die stelling niet eens is.

Het bewuste filmpje (Bron: Gemeente Zaanstad YouTube):

Vragen Democratisch Zaanstad

Inmiddels heeft de fractie van Democratisch Zaanstad vragen gesteld aan het college. Zo wil de fractie weten waarom EML geen ammoniak heeft gemeten en waarom de meetresultaten niet zijn getoetst aan de natuurvergunning.

Meer info over MOB

Voor meer informatie over de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) en Johan Vollenbroek adviseren wij de volgende link:

https://mobilisation.nl/nl/

 

Een reactie

  • Het zijn diefjes en diefjes maten,allemaal zakkenvullers,als het geld maar aan beiden kanten rolt.
    Met de gezondheid van mens en dier no way ,het word tijd dat de mensen voor aan de barricades staan,om het een halt toe te roep.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *