Samenwerkingsagenda voor Zaanstad-midden ondertekend

Samenwerkingsagenda Zaanstad Midden ondertekend

ZAANSTAD – De gemeente en de provincie Noord-Holland gaan de komende vier jaar integraal en gebiedsgericht samenwerken met elkaar voor het gebied Zaanstad-Midden. Vanmiddag werd hiertoe een samenwerkingsagenda ondertekend door gedeputeerde Joke Geldhof en wethouder Dennis Straat.

De samenwerking is in lijn met de gedachte achter de Omgevingswet en sluit aan op de gezamenlijke benadering van de gebiedsopgave. Via het programma Maak.Zaanstad is de gemeente hier al mee bezig.

Gedeputeerde Joke Geldhof is blij met de samenwerkingsovereenkomst: “Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de overheid. Kernpunt van deze nieuwe wet, die wetgeving voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water bundelt, is om intensiever samen te werken met de omgeving: met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere overheden. Met deze samenwerking doen we daarvoor vast een voorzet.”

De ambities van provincie en gemeente betreffen een aantal gebieden.

Binnenstedelijk bouwen

Zo wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave voor de Metropoolregio Amsterdam waarbij het accent wordt gelegd op binnenstedelijk bouwen en het buiten de stad houden van natuur en landschap. Binnenstedelijk zijn er voldoende locaties beschikbaar, zoals voormalige bedrijventerreinen en sportvelden.

Ontwikkelen van knooppunten

OV-knooppunten als Zaandijk Zaanse Schans en Zaandam Kogerveld zijn goede locaties voor woningzoekenden en bedrijven. Stations moeten ontwikkeld worden tot aantrekkelijke plekken in samenhang met de omgeving. Doel is  beter bereikbare woon- en werklocaties, kortere reistijden, behoud van het landschap. Noord-Holland en Zaanstad onderzoeken of de ontwikkeling van OV-knooppunten een meerwaarde kan opleveren.

Aantrekkelijke en duurzame omgeving

Wonen en werken wordt in Zaanstad-Midden gecombineerd. Bij de verandering van binnenstedelijke locaties naar gemengd woon- en werkgebied komt veel kijken: bodemsanering, het behoud van industrieel erfgoed en de verplaatsing van bedrijven. Daarnaast ligt er een grote opgave in het kader van klimaatadaptie en de energietransitie.

Samenwerking op het gebied van data voor legitimering van beleidskeuzes

De provincie en de gemeente gaan de data die zij hebben over Zaanstad-Midden met elkaar delen en waar dit kan samen analyses uitvoeren. Rekening houdend met dat wat uitgewisseld mag worden binnen de wet. Data geven de mogelijkheid om keuzes beter te onderbouwen en de uitvoering te verbeteren.

De ambities vormen het uitgangspunt voor een werkagenda voor meerdere jaren. In de agenda komen concrete onderwerpen en acties te staan.

Wethouder Dennis Straat: “Het intensiveren van de samenwerking en het meer opgavegericht werken helpt ons in de verdere ontwikkeling van Zaanstad-Midden. Het gebied is onder de noemer MAAK.Zaanstad volop in beweging en dat vraagt betrokkenheid. We zetten ons gezamenlijk in om van de samenwerking een succes te maken.” Een jaar na vaststelling van de samenwerkingsagenda worden het proces en de resultaten geëvalueerd.